wueasy基础开发框架3.7.0版本发布

APR 2020-11-22

3.7.0版本升级功能

 • 优化wueasy-cache连接zookeeper断开连接后,自动重连重新加载数据
 • 优化请求监控服务连接zookeeper断开连接后,自动更新在线服务
 • Client客户端工具调用方法增加重构
 • typesafe版本升级至1.4.1
 • spring boot版本升级至2.4.0
 • spring boot admin版本升级至2.3.1
 • fastjson版本升级至1.2.75
 • druid版本升级至1.2.3
 • elastic-job版本升级至3.0.0-beta
 • seata版本升级至1.4.0
 • mybatis版本升级至2.1.4
 • spring-cloud-context版本升级至2.2.6.RELEASE
 • redisson版本升级至3.14.0